Истражување за јавното мислење кај ромите за претседателските избори 2019

Во ова истражување се прикажани резултатите од испитувањето на јавното мислење, кое го спроведе Ромалитико за претстојните претседателски избори предвидени за 21.04.2019 година. Истражувањето го испита јавното мислење, преку интернет анкета составена од 20 прашања. Првиот дел од анкетата се состоеше од 4 прашања кои беа поврзани со демографски информации, вториот дел се состоеше од 6 прашања поврзани со генералната политичка ситуација во државата, додека пак третиот дел беше составен од 10 прашања фокусиран на довербата на политичките партии и нивните претставници. Испитувањето на јавното мислење е спроведено преку online анкета користејќи ги услугите на Survey Monkey во периодот од 25 февруари до 07 март 2019 година.

Интернет (онлајн) анкетирањето претставува еден од најновите и најмодерните истражувачки алатки за испитување на јавното мислење. Анкетите го испитуваат мнението на различни теми во зависност на темата и интересот на истражувањата. Најчесто овие анкети се користат за истражување на мислењето поврзано со теми како што се здравство, економија и политика со цел да генерира различна дескриптивна или инференцијална статистика.

Ромалитико за прв пат спроведе онлајн анкета во 2014 година за да го испита јавното мислење на Ромите во Република Македонија за ромските политички партии и нивното досегашно дејствување. Традиционално, Ромалитико продолжува да ги следи сите општествено-политички случувања и трендови во државата со специјален фокус на Ромската заедница. Посебен фокус, Ромалитико посветува во истражувањата и анализите поврзани со изборите во државата, референдуми и останати демократски механизми кои можат да бидат измерени. Примарна цел на оваа анкета е да го испита мислењето на ромската заедница односно таргетот е ромската средна класа, бидејќи токму оваа група се смета дека е двигател на промените во општеството и помалку подложна на манипулации. Првичната претпоставка на ова истражување се базира на веќе претходни истражувања (Ncube, 2011); (Dunlap, 2008), кои ја таргетираат токму онаа популација која има повеќе од 18 години и има пристап до интернет односно т.н. ромска средна класа. Ромалитико со ова истражување внесе нова димензија во политичката состојба на ромскиот електорат кои се од заедничка важност за јавноста, ромските политички партии и другите засегнати страни. Анализирањето на ова истражување исто така има за цел да отвори дебата за резултатите.

Целото истражување можете да го сименте во Word верзија
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ КАЈ РОМИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ 2019

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]