ОПШТИНА БИТОЛА - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Поголем број на ученици Роми во Битола се запишуваат во основното училиште ОУ “Ѓорѓи Сугарев”. Вкупниот број на ученици во ова училиште изнесува 604 од кои 474 се Роми односно во проценти број на ученици Роми изнесува 80%. Како што може да се забележи од табелата од година во година бројот на ученици Роми се зголемува додека пак бројот на ученици не-Роми се намалува. Ова се должи на фактот дека родителите на децата не-Роми ги запишуваат своите деца во други училишта. Според истражувањето на Институтот за Човекови Права од Скопје забележано е исто така дека во учебната 2015/2016 година 8 деца не Роми биле запишани во ова училиште но една година подоцна во учебната 2016/2017 истите биле отпишани со тоа целиот клас е само со ученици Роми...  

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]