Учеството на Ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Учеството на граѓаните во процесот на креирање политики е битно за развојот на заедницата, и претставува еден од столбовите на демократијата. Со воспоставувањето на консоцијалната политичка рамка во Македонија, што ja наметна Охридскиот Рамковен Договор, се појавија нови форми и можности за вклучување на граѓаните во политичките процеси. Иако најголем дел од граѓаните учествуваат во политичките процеси само за време на изборите, постојат многу начини преку кои граѓаните можат да учествуваат на постојана основа (Pahad, 2005). Според Creighton (2005) граѓаните се вклучуваат во донесување одлуки во ситуации каде што тие одлуки влијаат на нивните животи, особено на локално ниво, каде што граѓаните го чувствуваат директното влијанието на политичките одлуки. Во овој контекст децентрализацијата се промовираше како еден од најдобрите начини за приближување на локалната власт до граѓаните, со цел да се овозможи поефикасно работење на локалните проблеми и повисоко учество на граѓаните во управувањето со локалните работи. Преку овој процес, локалните власти имаат можност да ги вклучат граѓаните преку директни средби за да го увидат нивното мислење за определени политики, нивните потреби и преференции коишто можат да станат дел од работата на локалната самоуправа (Македонски центар за меѓународна соработка, 2011). Искуството од останатите држави покажува дека соработката со граѓаните и НВО секторот при испорачувањето на програми и услуги може да обезбеди пристап до ресурси, знаење и заложба во имплементирањето на активностите кои се во интерес на заедницата. Како резултат на тоа, граѓаните се чувствуваат вклучени во решавањето на нивните проблеми, расте довербата во локалните институции и се зајакнува легитимитетот на одлуките на локалните власти...  

Partners and Supporters

   
   
     

Find Us

Contact us

ul. Aminta treti (Leninova) br.33A/1-25,
1000 Skopje, North Macedonia

+389 75 314 504

[email protected]