ОПШТИНА ПРИЛЕП - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Според ургентноста на потребите на Ромите во општина Прилеп, образованието е прв приоритет, потоа домувањето и третиот главен приоритет во општина Прилеп е лична документација. Освен овие приоритети, Ромите во Прилеп се соочуваат со проблеми во вработувањето со забелешка дека многу мал е бројот на вработени Роми во локалните институции. Здравството исто се јавува како проблем поради тоа што свеста и информираноста за услугите е многу ниска...  

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]