Консултантство

Име на проектот

Исполнување на правото на образование за сите деца

Период

1 март - 31 август 2019 година

Локација

Скопје

Опис (цели и активности)

Преку овој ангажман е подготвено теренско истражување и финален документ од собрани податоци од теренот за бројот на деца кои се на училишна возраст, но не се вклучени во училиштата. Покрај тоа, истражувањето ќе ги утврди причините зошто овие деца не се вклучени во училиште.

· Да се подготви за истражување на терен кое вклучува: подготовка на прашалник, обука на анкетари, собирање и анализа на прашалниците и подготовка на финален извештај.

· Спроведување на активности (материјали, состаноци, интервјуа со соодветни лица), да се соберат информации и да се подготви извештај за законската рамка и можностите да се вратат децата во основното училиште.

· Да се анализираат утврдените потреби според теренското истражување на правната рамка и образовниот систем, да се утврдат пропустите или потребите за измена на законската рамка и да се дадат препораки.

Партнери

/

Вид на ангажман

Консултантски договор

Донатор

Проект поддржан од Здружението Отворена Врата/ La Strada, спроведен од Здружението Центар за поддршка на образованието Дендо Вас - Скопје

 

Име на проектот

Бенчмаркинг како предуслов за интеграција на Ромите во Република Македонија

Период

Октомври - Ноември 2018 година

Локација

Национално ниво

Опис (цели и активности)

Главната цел на проектот е да се воспостави конструктивен и систематски дијалог помеѓу локалните и националните институции и ромското граѓанско општество со цел да се подобрат ромските политики и нивната интеграција. 

Специфична цел на овој проект беше да се изработи анализа со бенчмаркови кои треба да бидат предуслов за интеграција на Ромите во Република Македонија.

Партнери

Донатор во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција “ спроведуван од страна Регионалното здружение за образование на млади Роми (РРОМА) - Кратово .

Вид на ангажман

Субгрант

Донатор

Проект на Европската унија во рамките на проектот „ Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција“ .

 

Име на проектот 

Вклучување на Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите, тековната состојба и идните предизвици

Период

Септември - Октомври 2018 година

Локација

Национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Спроведување на истражувања во согласност со Националната стратегија на Ромите во Република Македонија и Декадата на Ромите во областа на вработувањето, домувањето, здравството, образованието и другите под-области.

Истражувањето ги опфати надлежните органи на национално и локално ниво надлежни за спроведување на Националната стратегија, акција и оперативни планови во горенаведените области.

Истражувањето треба да се спроведе во четири фази :

· Подготовка на методологија

· Подготовка на обрасци за истражување и теренско истражување на јавното мислење

· Прибирање и анализа на добиените податоци

· Подготовка на посебен извештај со заклучоци врз основа на податоците добиени од теренското истражување

Партнери

/

Вид на ангажман

Консултантски договор

Проект на

Народен правобранител на Република Македонија

 

име на гаџимент 

 База на податоци за програмата за подготовка на дипломираните студенти Роми (RGPP) 

Период

Август 2018 година

Локација

/

Опис (цели и активности)

Создавање база на податоци за студенти и алумни на ромските програми при Централно Еропскиот Универзитет од Унгарија. Оваа база на податоци вклучува апликанти од 2018 година, студенти во 2018 година и алумни студенти на двете програми - Програмата за англиски јазик на Роми и Програмата за подготовка на постдипломски студии за Роми.

Партнери

/

Вид на ангажман

Консултантски договор

Донатор

Универзитет на Централна Европа, Програма за ромски студии

 

Име на проектот

Одржливи модели на вработување за Роми

Период

Декември 2017 година

Локација

Локално ниво: Прилеп и Куманово

Опис (цели и активности)

Главната цел на проектот е да ги подобри вештините за вработување во градежниот сектор, секторот домување и енергетската ефикасност. Основната цел е да се зголеми потенцијалот за вработување на ромското население преку зголемување на индивидуалните вештини и олеснување на пристапот до пазарот на трудот. 

Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико беше ангажиран во овој проект за подготовка на студија заснована врз квалитативни методи за анализа на договорениот однапред утврден критериум под наслов „Одржливи модели за вработување на Роми“. Студијата ги претставува перцепциите на крајните корисници на проектот и истата е подготвена вклучително и родова перспектива.

Партнери

Проектот го спроведува Здружението за човечко домување - Хабитат Македонија

Вид на ангажман

Изработка на студија

Донатор

Европската унија во рамките на ИПА програмата за финансирање

 

Име на проектот

Јавно и политичко учество на жени Роми

Период

Ноември 2017 година

Локација

На национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Евалуација на проектот - подготовка на Извештајот за влијанието во однос на финалните проектни активности на проектот.

Презентација на последниот извештај за конференцијата.

Партнери

Проектот го спроведува Организацијата на жени Роми од Македонија - Даја

Вид на ангажман

Изготвување извештај, стручен ангажман

Донатор

Европската унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права кофинансиран од ИнСоК (Иницијатива за социјални промени)

 

Име на проектот

Маргинализација и острацизам на Ромите во минатото и денес

Период

10 ноември 2017 година - 10 април 2018 година

Локација

На локално ниво - Шуто Оризари 

Опис (цели и активности)

Главната цел на проектот е да ги промовира Ромите и Синтите за време на холокаустот како алатка за граѓанско и демократско вклучување и во исто време да придонесе за зајакнување на ромската заедница. 

Специфичната цел на под-таргетирањето е : 

- Организирање 2 настани за живеење во библиотека за холокаустот на Ромите и Синтите (организирани во гимназијата „Шаип Јусуф“ во општина Шуто Оризари ;

- Организирање на изложбата за холокаустот на Ромите и Синтите .

Партнери

Проектот го спроведува Ромскиот младински центар - Куманово

Вид на ангажман

Субрантиран / Специфични активности во рамките на генералниот грант „Маргинализација и острацизам на Ромите во минатото и денес“ 

Донатор

Европа за граѓаните

 

Име на проектот

Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција

Период

Ноември 2017 година

Локација

На национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Целта на проектот е да се воспостави конструктивен и систематски дијалог помеѓу локалните и националните институции и ромското граѓанско општество, со цел подобрување на ромската политика и нивна интеграција, социјално вклучување, недискриминација, меѓуетнички дијалог, социо-економски развој и граѓанско права. 

Главната цел на проектот е да се зголеми капацитетот на (про) ромски организации кои работат на подобрување на статусот на Ромите во Република Македонија.

Специфичната цел е зајакнување на позициите на локално и национално ниво на ромски граѓански организации, како и подобрување на нивното влијание врз политиките кои ги таргетираат Ромите како целна група.

Во рамките на овој проект, Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико ја подготви Анализата на владините политики за вклучување на Ромите.

Партнери

Донатор во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција “ спроведуван од страна Регионалното здружение за образование на млади Роми (РРОМА) - Кратово .

Вид на ангажман

Субгрант

Донатор

Проект на Европската унија во рамките на проектот „ Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција“ .

 

Име на проектот

Евалуација на тековната состојба на жените Ромки

Период

Март - мај 2017 година

Локација

Локално ниво: Тетово, Куманово , Штип и Прилеп

Опис (цели и активности)

Подготовка на анкета за проценка на тековната состојба на жените Роми во однос на невработеноста, вклучување на пазарот на трудот и употреба на активни мерки за вработување од страна на Владата на Република Македонија. Истражувањето опфати четири града: Тетово, Куманово , Штип и Прилеп . 

Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико разви методологија за спроведување на истражувањето и го спроведоа истражувањето според изготвената методологија.

Партнери

Истражувањето е дел од проектот спроведен од Ромската асоцијација на жени и млади - „Лулуди “

Вид на ангажман

Подготовка на истражување, консултантски ангажман / услуги

Донатор

ИПА програма за граѓански средства и медиуми 2014, Европската унија

 

Име на проектот

Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот

Период

Март 2017 година

Локација

Национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Подготовка на Прирачник за давање помош при вработување, правна и здравствена помош.

Партнери

Проектот го спроведува Фондацијата за развој на македонското претпријатие (МРФП)

Вид на ангажман

Експертски ангажман

Донатор

Европската унија (ЕУ)

 

Име на проектот

Истражување и проценка на главните политики за Ромите на национално и локално ниво

Период

Март 2017 година

Локација

На национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Анализата произлегува од потребата за зајакнување на влијанието на ромските организации во процесот на креирање на јавни политики поврзани со социјалната инклузија, правата на малцинствата и борбата против дискриминацијата на ромската заедница во Република Македонија. За таа цел, Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико подготви анализа со наслов - Истражување и проценка на главните политики за Ромите на национално и локално ниво.

Партнери

Проектот е имплементиран од Ромска мрежа на ГО - Одговорот на ромската заедница претставена од Хуманитарната и добротворна асоцијација на Ромите Месечина - Гостивар

Вид на ангажман

Изработка на анализа

Донатор

ИПА програма за граѓански средства и медиуми 2014, Европската унија

 

Име на проектот

Роми за слободни и фер избори

Период

Ноември 2016 година - март 2017 година

Локација

На национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Во рамките на овој проект, Ромалитико беше ангажиран за извршување на следните активности:

· Истражување за првичните наоди за избори; 

· Анализа на одговорностите на политичките партии за нивните предизборни ветувања; 

· Превод на финална анализа на одговорностите на политичките партии придружени со препораки за подобрување на состојбата на Ромите за потребите на проектот.

Партнери

Проектот го спроведува Здружението - Иницијатива за социјални промени ИнСОК - Скопје

Вид на ангажман

Подготовка на истражување, стручен ангажман

Донатор

„Мрежа на ромски организации од граѓанско општество одговор на ромската заедница“ - ИПА програма за граѓански средства и медиуми за 2014 година, Европската унија;

 

Име на проектот

Зајакнување на децата Роми и семејствата во остварувањето на нивните права

Период

Ноември 2016 година

Локација

Локално ниво: Прилеп , Битола, Штип , Куманово , Шуто Оризари и Gjорче Петров

Опис (цели и активности)

Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико подготви основна анализа на пречки во пристапот на монетарната права за децата на социјалната заштита меѓу ромските заедници во општините Прилеп , Битола, Штип , Куманово , Шуто Оризари и Ѓорче Петров.

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико разви методологија и алатки за спроведување на основната анализа.

Партнери

Проект спроведен од Ромската организација за мултикултурна афирмација - Прилеп (РОМА СОС)

Вид на ангажман

Консалтинг услуги; подготовка на истражување 

Донатор

УНИЦЕФ Скопје

 

Име на проектот

Мапирање на засегнатите страни кои спроведуваат програми за интеграција на Ромите

Период

Октомври 2016 година

Локација

Албанија, Босна и Херцеговина, поранешна југословенска Република Македонија, Црна Гора, Србија и Косово

Опис (цели и активности)

Мапирање на ромски невладини организации, засегнати страни и лица за контакт, индивидуални експерти и медијатори кои ќе служат за идната работа на програмата РОМАТЕД.

Идентификување на приоритетите кои произлегуваат од Националните стратегии за Ромите на Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора, Србија и Косово.

Идентификувајте ги достапните алатки за политики на локално и национално ниво.

Партнери

Совет на Европа (РОМАКТ); Специјален претставник на Генералниот секретаријат за ромски прашања 

Вид на ангажман

Интелектуално ангажирање, консултантски услуги

Донатор

Европска комисија

 

Име на проектот

Јавно и политичко учество на жени Роми

Период

Јули 2016 година

Локација

На национално ниво - Македонија

Опис (цели и активности)

Главните цели на проектот „Јавно и политичко учество на жени Роми“ се :

· Подобрување на статусот на жените Роми преку нивно поголема вклученост во јавниот и политичкиот живот во земјата, зајакнувањето и поддршката на жените; 

· Создавање поволно опкружување во политичките партии; 

· Зголемување на свеста кај општата популација, институциите и деловниот сектор за надминување на бариерите, со цел да се зголеми вклученоста на жените Роми. 

Целта на истражувањето спроведено од страна на Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико е да се претстави состојбата на бројот и позиции на жената Ромка во политичките партии, државните и јавните институции.

Ромалитико разви методологија за собирање база на податоци и систематизација и обработка на податоците собрани од теренското истражување.

Партнери

Организација на жени Роми од Македонија - „ДАЈА“

Вид на ангажман

Изготвување извештај; стручен ангажман 

Донатор

Европската унија преку Европскиот инструмент за човекови права - ЕИДХР, кофинансирана од ИнСоК (Иницијатива за социјални промени).

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Мајаковски бр. 12/1-18,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]