Портфолио - Консултантство

1 март - 31 август 2019 година

Исполнување на правото на образование за сите деца

Преку овој ангажман е подготвено теренско истражување и финален документ од собрани податоци од теренот за бројот на деца кои се на училишна возраст, но не се вклучени во училиштата. Покрај тоа, истражувањето ќе ги утврди причините зошто овие деца не се вклучени во училиште. · Да се подготви за истражување на терен кое вклучува: подготовка на прашалник, обука на анкетари, собирање и анализа на прашалниците и подготовка на финален извештај. · Спроведување на активности (материјали, состаноци, интервјуа со соодветни лица), да се соберат информации и да се подготви извештај за законската рамка и можностите да се вратат децата во основното училиште. · Да се анализираат утврдените потреби според теренското истражување на правната рамка и образовниот систем, да се утврдат пропустите или потребите за измена на законската рамка и да се дадат препораки. Повеќе »
Октомври - Ноември 2018 година

Бенчмаркинг како предуслов за интеграција на Ромите во Република Македонија

Главната цел на проектот е да се воспостави конструктивен и систематски дијалог помеѓу локалните и националните институции и ромското граѓанско општество со цел да се подобрат ромските политики и нивната интеграција. Специфична цел на овој проект беше да се изработи анализа со бенчмаркови кои треба да бидат предуслов за интеграција на Ромите во Република Македонија. Повеќе »
Септември - Октомври 2018 година

Вклучување на Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите, тековната состојба и идните предизвици

Спроведување на истражувања во согласност со Националната стратегија на Ромите во Република Македонија и Декадата на Ромите во областа на вработувањето, домувањето, здравството, образованието и другите под-области. Истражувањето ги опфати надлежните органи на национално и локално ниво надлежни за спроведување на Националната стратегија, акција и оперативни планови во горенаведените области. Истражувањето треба да се спроведе во четири фази : · Подготовка на методологија · Подготовка на обрасци за истражување и теренско истражување на јавното мислење · Прибирање и анализа на добиените податоци · Подготовка на посебен извештај со заклучоци врз основа на податоците добиени од теренското истражување Повеќе »
Август 2018 година

База на податоци за програмата за подготовка на дипломираните студенти Роми (RGPP)

Создавање база на податоци за студенти и алумни на ромските програми при Централно Еропскиот Универзитет од Унгарија. Оваа база на податоци вклучува апликанти од 2018 година, студенти во 2018 година и алумни студенти на двете програми - Програмата за англиски јазик на Роми и Програмата за подготовка на постдипломски студии за Роми. Повеќе »
Декември 2017 година

Одржливи модели на вработување за Роми

Главната цел на проектот е да ги подобри вештините за вработување во градежниот сектор, секторот домување и енергетската ефикасност. Основната цел е да се зголеми потенцијалот за вработување на ромското население преку зголемување на индивидуалните вештини и олеснување на пристапот до пазарот на трудот. Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико беше ангажиран во овој проект за подготовка на студија заснована врз квалитативни методи за анализа на договорениот однапред утврден критериум под наслов „Одржливи модели за вработување на Роми“. Студијата ги претставува перцепциите на крајните корисници на проектот и истата е подготвена вклучително и родова перспектива. Повеќе »
Ноември 2017 година

Јавно и политичко учество на жени Роми

Евалуација на проектот - подготовка на Извештајот за влијанието во однос на финалните проектни активности на проектот. Презентација на последниот извештај за конференцијата. Повеќе »
Маргинализација и острацизам на Ромите во минатото и денес

10 ноември 2017 година - 10 април 2018 година

Главната цел на проектот е да ги промовира Ромите и Синтите за време на холокаустот како алатка за граѓанско и демократско вклучување и во исто време да придонесе за зајакнување на ромската заедница. Специфичната цел на под-таргетирањето е : - Организирање 2 настани за живеење во библиотека за холокаустот на Ромите и Синтите (организирани во гимназијата „Шаип Јусуф“ во општина Шуто Оризари ; - Организирање на изложбата за холокаустот на Ромите и Синтите. Повеќе »
Ноември 2017 година

Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција

Целта на проектот е да се воспостави конструктивен и систематски дијалог помеѓу локалните и националните институции и ромското граѓанско општество, со цел подобрување на ромската политика и нивна интеграција, социјално вклучување, недискриминација, меѓуетнички дијалог, социо-економски развој и граѓанско права. Главната цел на проектот е да се зголеми капацитетот на (про) ромски организации кои работат на подобрување на статусот на Ромите во Република Македонија. Специфичната цел е зајакнување на позициите на локално и национално ниво на ромски граѓански организации, како и подобрување на нивното влијание врз политиките кои ги таргетираат Ромите како целна група. Во рамките на овој проект, Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико ја подготви Анализата на владините политики за вклучување на Ромите. Повеќе »
Март - Мај 2017 година

Евалуација на тековната состојба на жените Ромки

Подготовка на анкета за проценка на тековната состојба на жените Роми во однос на невработеноста, вклучување на пазарот на трудот и употреба на активни мерки за вработување од страна на Владата на Република Македонија. Истражувањето опфати четири града: Тетово, Куманово , Штип и Прилеп . Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико разви методологија за спроведување на истражувањето и го спроведоа истражувањето според изготвената методологија. Повеќе »
Март 2017 година

Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот

Подготовка на Прирачник за давање помош при вработување, правна и здравствена помош. Повеќе »
Март 2017 година

Истражување и проценка на главните политики за Ромите на национално и локално ниво

Анализата произлегува од потребата за зајакнување на влијанието на ромските организации во процесот на креирање на јавни политики поврзани со социјалната инклузија, правата на малцинствата и борбата против дискриминацијата на ромската заедница во Република Македонија. За таа цел, Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико подготви анализа со наслов - Истражување и проценка на главните политики за Ромите на национално и локално ниво. Повеќе »
Ноември 2016 година - март 2017 година

Роми за слободни и фер избори

Во рамките на овој проект, Ромалитико беше ангажиран за извршување на следните активности: · Истражување за првичните наоди за избори; · Анализа на одговорностите на политичките партии за нивните предизборни ветувања; · Превод на финална анализа на одговорностите на политичките партии придружени со препораки за подобрување на состојбата на Ромите за потребите на проектот. Повеќе »
Ноември 2016 година

Зајакнување на децата Роми и семејствата во остварувањето на нивните права

Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико подготви основна анализа на пречки во пристапот на монетарната права за децата на социјалната заштита меѓу ромските заедници во општините Прилеп , Битола, Штип , Куманово , Шуто Оризари и Ѓорче Петров. Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико разви методологија и алатки за спроведување на основната анализа. Повеќе »
Октомври 2016 година

Мапирање на засегнатите страни кои спроведуваат програми за интеграција на Ромите

Мапирање на ромски невладини организации, засегнати страни и лица за контакт, индивидуални експерти и медијатори кои ќе служат за идната работа на програмата РОМАТЕД. Идентификување на приоритетите кои произлегуваат од Националните стратегии за Ромите на Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора, Србија и Косово. Идентификувајте ги достапните алатки за политики на локално и национално ниво. Повеќе »
Јули 2016 година

Јавно и политичко учество на жени Роми

Главните цели на проектот „Јавно и политичко учество на жени Роми“ се : · Подобрување на статусот на жените Роми преку нивно поголема вклученост во јавниот и политичкиот живот во земјата, зајакнувањето и поддршката на жените; · Создавање поволно опкружување во политичките партии; · Зголемување на свеста кај општата популација, институциите и деловниот сектор за надминување на бариерите, со цел да се зголеми вклученоста на жените Роми. Целта на истражувањето спроведено од страна на Институтот за истражување и анализа на политиките - Ромалитико е да се претстави состојбата на бројот и позиции на жената Ромка во политичките партии, државните и јавните институции. Ромалитико разви методологија за собирање база на податоци и систематизација и обработка на податоците собрани од теренското истражување. Повеќе »

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]