Тековни проекти

Име на проект:

Заедно за просперитетна заедница

Имплементирано од:

Водечка организација: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Партнери: РЕДИ, Ромаверзитас, Romano Avazi

Поддржано од:

УСАИД

Локација:

Северна Македонија со таргет од 17 општини во 8 региони

Период на имплементација:

06.2021 - 06.2024

Краток опис:

Целта на проектот е да се подобри вклученоста и стандардот на живот на Ромите во ромските заедници во 17 општини во Северна Македонија.
Проектот е дел од програмата „Активности за самоодржливост на заедницата“ (ЦСРА), чија цел е да воспостави одржливи системи и да развие капацитети на заедниците, така што заедниците ќе можат да планираат, финансираат и имплементираат решенија за сопствените развојни предизвици и приоритети.

Зајакнување на самостојноста на ромските заедници во земјата ќе се обезбеди преку развој на најмалку 100 локални акции во заедницата, кои се насочени кон потребите за вклучување на ромската заедница. Влијанието и одржливоста на овие настојувања ќе се зајакнат со партиципативниот пристап во реализацијата на акциите на заедницата, што вклучува ангажирање на неколку релевантни локални групи, засегнати страни, со различни капацитети и мандати, за соработка и имплементација.

Крајниот резултат на овие заеднички активности ќе биде воспоставување на локални и одржливи системи за развој на самостојна заедница во 17 општини низ целата држава. Проектот, исто така, ќе го поддржи развојот на капацитетите за самоодржливост на целните групи преку обезбедување поддршка, обука и менторство на локалните ресурсни организации во усвојувањето на нови и иновативни механизми за мобилизација на ресурсите за подобрување на квалитетот и одржливоста на активностите на заедницата.

Акцијата, исто така, ќе има за цел да ги зголеми капацитетите на ромската заедница за ефикасно решавање на предизвиците во заедницата, да ги зголеми нивните капацитети за развој и реализација на акциите за развој на заедницата и да воспостави и промовира иновативни механизми за мобилизација на ресурсите за поддршка на гореспоменатите работи.

Целите на проектот се:

Цел на проектот 1 - Зголемен заеднички ангажман на локалните актери за да го водат локалниот развој.

Резултат 1.1: Членовите на локалната заедница активно вклучени во решавањето на прашањата на заедницата.

Следниве активности ќе се спроведат во рамките на Резултатот 1.1:
1.1.1. Мобилизација на локалните засегнати страни во 17 општини (идентификација на засегнатите страни, контактирање со засегнатите страни, организација на индивидуални и групни состаноци на локално ниво)
1.1.2. Мапирање на приоритетните прашања на Ромите во 17 општини (Собирање податоци за потребите и приоритетите во 17 целни општини; анализа на секундарни податоци, средби со локалните ромски заедници, состаноци со локални активисти и ГО).
1.1.3. Воспоставување мрежа со ромска дијаспора/ тимови
1.1.4. Воспоставување мрежа за алумни
1.1.5. Деловна мрежа
1.1.6. Редовни состаноци за застапување со локалните институции и други засегнати страни.
1.1.7. Идентификување на најмалку 100 локални прашања во ромските заедници на 17 -те целни општини (инфраструктурни проблеми, развој на бизнисот, загадување, зелен развој, пристап до услуги и институции, итн.)
1.1.8. Физибилити проценка на локалните прашања

Резултат 1.2: Зајакната каталитичка улога на локални ресурсни организациите (ЛРО)

Следниве активности ќе се спроведат во рамките на Резултатот 1.2:
1.2.1. Идентификација на ЛРО во 17 општини (состаноци, комуникација со Роми од локалните заедници, комуникација со засегнатите страни).
1.2.2. Активисти и засегнати страни на локалната заедница обучени за идентификување на потребите, мобилизација на ресурси и поддршка, дизајнирање и имплементација на акции на локалната заедница.
1.2.3. Вклучување на обучени корисници во редовните активности на ЛРО.
1.2.4. Имплементација на акции на локалната заедница во 17 општини, со вклучување на ромската заедница, ЛС, бизнис заедницата и дијаспората (на пример, изградба на насипи од поплави, чистење на реките, игралишта во ромските заедници); мобилизација на волонтери, опрема и ресурси.
1.2.5. Реализација на најмалку 20 акции на локалната заедница насочени кон прашања релевантни за Ромите кои припаѓаат на маргинализираните и ранливи групи (жени, ЛГБТИ лица, лица со попреченост).

Цел на проектот 2 - Функционирање на локални системи за развој на самостојна заедница

Резултат 2.1: Развиени иновативни механизми за мобилизација на ресурсите

2.1.1. Мапирање на примери за добри практики при собирање средства за спроведени локални акции.
2.1.2. Спроведување на анализа на локалниот контекст во врска со собирање средства за локален развој.
2.1.3. Релевантни механизми за мобилизација на ресурсите избрани и пилотирани (реализација на најмалку 20 локални акции преку иновативна мобилизација на ресурси).
2.1.4. Пилотирање на модели за самоодржливост
Резултат 2.2 - Подобрени капацитети за мобилизација на ресурсите на локалните засегнати страни
2.2.1. Реализација на кампања за самостојност во заедницата во 17 општини (кампања за социјални медиуми, инфо денови, животни разговори, состаноци / вебинари).
2.2.2. Организација на промотивни настани за самостојност, промовирање на ангажман на заедницата и подигање на свеста за мобилизација на ресурсите.
2.2.3. Организација на состаноци со бизнис заедницата, ромската дијаспора, ГО и локалните институции и локалните самоуправи за зајакнување на соработката и координацијата за поддршка на акциите на локалната заедница.
2.2.4. Реализација на обуки за ангажирање во заедницата, собирање средства и иновативна мобилизација на ресурси за водачи и активисти на ромската заедница.

Резултат 2.3: Подобрена мобилизација на ресурсите за локален развој.

2.3.1. Развој на механизми за унапредување на општествената одговорност кај бизнис заедницата и ромската дијаспора.
2.3.2. Реализација на јавни форуми за дебатирање на прашања за локалната заедница и потенцијален придонес на различни групи засегнати страни за решавање на прашањата.
2.3.3. Реализација на периодични состаноци за дискутирање на напредокот во соработката за поддршка на акциите за развој на локалната заедница.
2.3.4. Организација на настани за собирање финансиски средства насочени кон специфични прашања во целните ромски заедници.

Резултат 2.4: Зголемена посветеност на локалните самоуправи (ЛС) и други клучни засегнати страни во развојот на ромските заедници

2.4.1. Остварување на редовни состаноци помеѓу локални активисти, ЛРО, бизнис заедница и ЛС за координација во реализација на акциите на локалната заедница.
2.4.2. Редовно следење на спроведувањето на напредокот во реализацијата на локалните акциони планови и програми за Ромите во 17 општини; комуникација на наодите за мониторинг до локалните засегнати страни;
2.4.3. Редовно следење на спроведувањето на локалните акции

Веб сајт:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Суад Скендери

 

Име на проект:

Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза

Имплементирано од:

Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од:

Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Берлин

Локација:

Северна Македонија

Период на имплементација:

01.01.2021 – 31.12.2022

Краток опис:

Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија.

- Одржување на Владата на РМ одговорна за спроведување на Националната Стратегија за Роми и обезбедување на повисоко ниво на имплементација на активностите поврзани со Националните Акциони планови за Роми;

- Зголемување на реализацијата на националниот буџет според планираниот буџет и зголемување на буџетот на годишно ниво;

- Зголемување на учеството на ромската заедница во претстојниот попис на населението и нивно активно учество на локалните избори

- Следење на имплементацијата на принципот за соодветна и правична застапеност во јавна администрација.

- Канализирање на интересите на ромската заедница во процесот на ЕУ интеграција

Веб сајт:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Елвис Шаќири

 

Име на проект:

Проект на УСАИД за инклузија на Ромите

Имплементирано од:

Водечка организација: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Партнери: РЕДИ, Ромаверзитас, Romano Avazi

Поддржано од:

УСАИД

Локација:

Северна Македонија со таргет од 20 општини

Период на имплементација:

11.01.2021 - 10.01.2024

Краток опис:

Општа цел на проектот:

Целта на проектот е да се намали дискриминацијата кон Ромите и да се подобри нивната инклузија во општеството.

Специфични цели:

Ромите имаат водечка улога во процесот на имплементацијата на националната стратегија Едно општество за сите и Националната стратегија за Ромите 2014 – 2020 и (нејзиното продолжение) како и во водењето на наредните чекори поврзани со Локалните акциони планови  на Ромите и нивната инклузија.

Преку процес на развој предводен од заедницата  се имплементираат активности и иницијативи за човекови права за да се подобри инклузијата и намали дискриминацијата.

Активности:

Развој и следење на јавни политики

А1.1. Запознавање на ромската заедница со стратегиите и тоа - „Едно општество за сите“, Стратегија за Роми, Стратегијата за Роми и локални акциони планови (ЛАП) за нивна имплементација
А1.2 Идентификување и ангажман на нови лидери на ромската заедница
А1.3 Организација на модуларни обуки за нови лидери на локални заедници на Академијата Барвалипе.
А1.4 Обука и поддршка за ромските ГО

А2.1 Застапување со релевантните органи и институции за вклучување на претставниците на ромската заедница во одлучувањето на локално и централно ниво.
А2.2 Партнерство со Министерството за труд и социјална политика за олеснување на консултациите со засегнатите страни и анализа на ефективноста на втората Стратегија за Ромите 2014-2020.
А2.3 Влијание врз транспарентноста и отчетноста на институциите на централната и локалната власт
А2.4 Активно ангажирање на Ромите во партиципативното буџетирање на локално ниво
А2.5 Редовни состаноци за застапување со национални и локални претставници (пристап одоздола нагоре за креирање НАП и ЛАП за Ромите; следење на ЛАП и НАП; квартална основа, ангажирање на заедниците, обезбедување одговорност, подготовка на петиции, организирање јавни расправи и користење други алатки за локална демократија)

3.1 Воспоставување нови и учество во постоечките коалиции на граѓански организации, активисти за човекови права, поддржувачи на заедницата и други засегнати страни на централно и локално ниво.
3.2 Организација на работилници засновани на прашања за коалиции на ГО, локални активисти и други засегнати страни на локално ниво
3.3 Годишни конференции за претставници на национални и локални ромски граѓански коалиции

А4.5 Имплементација на иницијативи засновани на прашања на ГО и лидерите на маргинализираните групи
А5.1 Кампања за подигање на свеста „Запознај ги твоите права“.
А5.2 Промовирање на модели на Роми и индивидуални успешни приказни
А5.3 Промовирање на активностите и услугите што им се обезбедуваат на Ромите во центрите за CLD
А5.4 Редовни состаноци со организации кои работат на човековите права
A6.1 Кампања за подигање на јавната свест

Зајакнати или започнати хабови за развој на заедницата (CLD).

А1.1 Воспоставување на нови и зајакнување на функциите во постојните развојни центри предводени од заедницата (ЗЗР) во 20 општини низ државата.
А1.2 Обезбедување услуги за ромската заедница преку Повикувачки центар
А1.3 Организирање на двомесечни презентации и предавања од експерти од различни области (човекови права, совети, здравство, образование, социјални услуги, прописи за труд, инвалидитет, заштита на децата итн.
А1.4 Воспоставување форуми за бизнис клубови под покровителство на центрите за CLD

А2.1 Воспоставување механизми за пријавување прекршувања на човековите права
А2.2. Формирање работни групи на локално ниво за идентификување на главните прашања за човековите права.
А2.3 Давање приоритет на две до три главни прашања за човековите права на Ромите и дизајнирање програми за решавање на идентификуваните приоритетни прашања

А3.1 Обезбедување грантови за конкурентно избрани ГО и/или коалиции на ГО за спроведување на интервенции за решавање на приоритетите за човекови права.

Веб сајт:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Елвис Шаќири

 

Име на проект:

Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање

Имплементирано од:

Водечка организација: Институт за ромска култура во Албанија (ИРКА)

Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од:

Регионална канцеларија за младинска соработка (РКМС)

Локација:

Албанија и Северна Македонија

Период на имплементација:

23.02.2021 - 23.10.2021

Краток опис:

Промовирање на прекуграничен интеркултурен дијалог помеѓу младите припадници на малцинствата и младите кои не се дел од малцинствата во Северна Македонија и Албанија, преку образование, процеси на градење на капацитети и младинска работа.

ЦЕЛИ:

1. Идентификување и разменување добри практики во борбата против дискриминацијата на ранливите и маргинализираните заедници и промовирање на толеранцијата меѓу малцинствата во Албанија и Северна Македонија

2. Овозможување на млади од млацинствата и на млади кои не се дел од малцинствата од Албанија и Северна Македонија заеднички да развиваат, водат и спроведуваат квалитетни проекти во врска со меѓукултурното прифаќање и прекуграничната мобилност, преку придонес кон меѓукултурното прифаќање и диверзитет во локалните заедници.

Web site:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Надир Усеин

 

Име на проект:

Образование на деца Роми во време на Ковид

Имплементирано од:

Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од:

Ромски Едукативен Фонд

Локација:

Северна Македонија со таргет на Прилеп и Шуто Оризари

Период на имплементација:

01.04.2021 – 10.06.2021

Краток опис:

Главната развојна цел на проектот е да се постигне вклучување на децата Роми во раното детско образование преку навремена реакција за креирање безбедна средина во градинките, подобрување на пристапот, посетеноста и достигнувањата на учениците Роми во основното образование и подобрување на резултатот во средно образование на матуранти Роми за положена државна матура и процесот за запишување на факултет.

Web site:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Суад Скендери

 

Име на проект:

Миграциски триалог на Балканот

Имплементирано од:

Водечка организација: СОВЕТ ЗА БЕГАЛЦИ БАДЕН - ВИРТЕМБЕРГ

Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од:

Еразмус +

Локација:

Северна Македонија, Србија и Германија

Период на имплементација:

09.2020 – 02.2022

Краток опис:

Со воспоставување мрежа помеѓу вклучените страни во советувањето и помагањето на бегалците и мигрантите во Германија и организациите од ромската заедница во Србија и Северна Македонија, нашиот проект ќе промовира социјална вклученост и разновидност преку подобрување на квалитетот на информациите достапни за оние кои се вклучени во советувањето и едукација на мигранти и потенцијални мигранти од ромската заедница во Србија и Северна Македонија, во врска со миграцијата во Германија. Со давање точни и ажурирани информации во врска со законската рамка за миграција во Германија ќе се помогне во борбата против гласините и лажните вести во врска со ова прашање.

Проектот исто така ќе понуди можност да се обезбедат повратни информации до надлежните актери во Германија во врска со искуствата и прашањата на ромската заедница во справувањето со процесот на миграција во Германија, како и искуствата на дискриминација. Исто така, ќе помогне во едукација на релевантни актери во Германија (како и пошироката јавност) во врска со состојбата на Ромите во овие земји, подигање на свеста за прашања како сегрегација, дискриминација и расизам. Со тоа, проектот ќе придонесе кон помагање на процесот на интеграција на луѓето со мигрантско потекло во Германија. Проектот треба да се осврне и на прашањето за враќање на мигрантите.

Web site:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Алберт Мемети

 

Име на проект:

ROMACTED II Phase Programm

Имплементирано од:

Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од:

Совет на Европа

Локација:

Северна Македонија

Период на имплементација:

01.05.2021 – 30.11.2024

Краток опис:

Главната цел на проектот, според Повикот за предлози (CfP), е подобрување на локалната демократија, отчетност, инклузивност и одговорност кон ромските граѓани и подобрена испорака на услуги. Проектот ќе има за цел да ги постигне следниве резултати (како што е наведено во CfP): - Зајакнување на капацитетот на локалните власти за извршување на своите улоги и одговорности на ефективен и ефикасен начин кога станува збор за дизајнирање и спроведување на планови, политики и проекти, особено активни мерки за вклучување кои ја подобруваат интеграцијата на Ромите; - Поддршка на воспоставување и спроведување на механизми и процеси кои промовираат и обезбедуваат стандарди на добро управување и сопственост од страна на локалните власти и администрациите на ефективни напори за интегриран развој што опфаќаат образование, вработување, здравствена заштита, домување, урбан развој и култура; - Опремување на локалните власти со алатки, знаења и вештини кои ќе им овозможат да ги надминат предизвиците и бариерите со кои често се соочуваат кога станува збор за земање во предвид на потребите на Ромите, така што тие ќе станат повеќе ориентирани кон граѓаните, одговорни и отчетни; - Подобрување на ефикасноста, ефективноста и одржливоста на локалните политики, мерките и испораката на услуги; - Поддршка на соработката меѓу општините кои сакаат да дизајнираат и спроведат заеднички конкретни мерки и проекти за интеграција. - Ублажување на ефектите од Ковид19 со посебен фокус на градење локални стратегии и одговор на заедницата предводена од граѓаните.

Web site:

www.romalitico.org

Лице за контакт:

Мерсиха Усеин

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Мајаковски бр. 12/1-18,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]