ОПШТИНА ПРИЛЕП - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Според ургентноста на потребите на Ромите во општина Прилеп, образованието е прв приоритет, потоа домувањето и третиот главен приоритет во општина Прилеп е лична документација. Освен овие приоритети, Ромите во Прилеп се соочуваат со проблеми во вработувањето со забелешка дека многу мал е бројот на вработени Роми во локалните институции. Здравството исто се јавува како проблем поради тоа што свеста и информираноста за услугите е многу ниска...  

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]