Истражување на јавното мислење кај ромите за парламентарните избори 2016

Во ова истражување се прикажани резултатите од испитувањето на јавното мислење, кое го спроведе Ромалитико за предвремените парламентарни избори 2016. Истражувањето го испита јавното мислење, преку интернет анкета со прашања поврзани за парламентарните избори и довербата во ромските политички партии за овој циклус на избори. Испитувањето на јавното мислење е направено преку online анкета користејќи ги услугите на SurveyMonkey во периодот од 23 ноември до 04 декември 2016 на примерок од 325 испитаници.

Интернет (онлајн) анкетирањето претставува еден од најновите и најмодерните истражувачки алатки за јавното мнение. Анкетите го испитуваат мнението на различни теми во зависност на темата и интересот на истражувањата. Најчесто овие анкети го истражуваат мнението за здравство, економија и политика за да генерира различна дескриптивна и каузална статистика.

Ромалитико за прв пат спроведе онлајн анкета во 2014 година за да го испита јавното мислење на Ромите во Република Македонија за ромските политички партии и нивното досегашно дејствување. Традиционално, Ромалитико продолжува и овој циклус на избори да ги следи трендовите во изборите вклучувајќи го и јавното мислење на Ромите за политичките збиднувања како што се изборите. Примарна цел на оваа анкета е да го увиди мислењето на ромската средна класа, бидејќи токму оваа група е двигател на промените во општеството и помалу подложна на изборни манипулации. Првичната претпоставка, која се базира на веќе претходни истражувања (Ncube, 2011); (Dunlap, 2008), беше дека токму онаа популација што има пристап до интернет всушност ја претставува т.н ромска средна класа. Ромалитико со ова истражување внесе нова димензија во политичката состојба на ромскиот електорат кои се од заедничка важност за јавноста и ромските политички партии и други засегнати страни. Анализирањето на ова истражување исто така има за цел да произведи дебата за резултатите.

Целото истражување можете да го сименте во Word верзија
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ КАЈ РОМИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2016

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]