Учество на жената Ромка на пазарот на труд

Според вредностите и принципите на демократијата, секој човек без разлика на етничката, религиозната или родовата припадност има право да учествува во јавните процеси и одлуки кои влијаат врз неговиот или нејзиниот живот. Сепак според податоци од меѓународните организации, жените се значително помалку застапени во јавните процеси, а посебно на пазарот на трудот на национално ниво. Според Организацијата за Економска Соработка и Развој (ОЕЦД), разликата во висината на личниот доход се должи на полот на вработените . Податоците покажуваат дека најголема разлика во висината на личниот доход е во Јужна Кореа, Естонија и Јапонија, додека пак во Луксембург, Белгија и Нов Зеланд е најмала. Ваквите податоци покажуваат дека родовата рамноправност и положбата на жената во општеството сеуште се третира различно во светот. Поразителен е фактот што Меѓународната Организација на Трудот (ИЛО) бележи дека во последните 20 години, учеството на жените на пазарот на трудот во светски рамки е намалена од 52.4% на 49.6% 1 Исто така, според студија на Светска Банка во 2015 година, речиси половина од женското работоспособното население во Македонија е неактивно, додека пак неактивноста на машкото население во државата е значително помала. Резултатите од студијата, исто така покажуваат дека етничката припадност игра голема улога на пазарот на трудот. Конкретно, постои силна интеракција меѓу половата и етничката припадност на пазарот на трудот, посебно за жени од етничките заедници или ранливите групи . За веќе вработените жени, ИЛО бележи дека воведувањето на минимална плата во Македонија доведе до регулација на статусот на жените на пазарот на трудот. ИЛО предупредува дека голем број на вработени жени не се соодветно платени, односно се платени според минимален личен доход без оглед на нивното занимање...  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]